Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Liquid dish washing soap: An excellent substitute for xylene and alcohol in hematoxylin and eosin staining procedure

Ramulu Surekha, Koneru Anila, Ravikumar Shamala, Sharma Priyadarshini, Ramesh D. N. S. V, Patil Ramesh

Year : 2012| Volume: 4| Issue : 1 | Page no: 37-42

   This article has been cited by
 
1 Improved gas sensing performance with Pd-doped WO3H2O nanomaterials for the detection of xylene
Feng Li,Qixuan Qin,Nan Zhang,Chuan Chen,Liang Sun,Xin Liu,Yu Chen,Chuannan Li,Shengping Ruan
Sensors and Actuators B: Chemical. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 One-step synthesis and gas sensing properties of hierarchical Fe doped Co 3 O 4 nanostructures
Nan Zhang,Qixuan Qin,Xiaohui Ma,Jingran Zhou,Liang Sun,Chuan Chen,Shanpeng Wen,Yu Chen,Shengping Ruan
Journal of Alloys and Compounds. 2017; 723: 779
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article